કેડબ્લ્યુ કેલ્ક્યુલેટર VA

વોલ્ટ-એમ્પ્સ (વીએ) થી કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) કેલ્ક્યુલેટર.

વોલ્ટ-એમ્પ્સ અને પાવર ફેક્ટરમાં સ્પષ્ટ શક્તિ દાખલ કરો અને કિલોવોટમાં વાસ્તવિક શક્તિ મેળવવા માટે ગણતરી બટન દબાવો :

વોલ્ટ-એમ્પ્સ દાખલ કરો: વી.એ.
પાવર ફેક્ટર દાખલ કરો:  
   
કિલોવોટમાં પરિણામ: કેડબલ્યુ

કેડબલ્યુથી વીએ કેલ્ક્યુલેટર ►

વીએથી કેડબલ્યુની ગણતરી

કિલોવોટ્સ (કેડબલ્યુ) માં વાસ્તવિક શક્તિ પી વોલ્ટ-એમ્પ્સ (વીએ) માં સ્પષ્ટ શક્તિ એસ ની બરાબર છે, પાવર ફેક્ટર પીએફ દ્વારા 1000 દ્વારા વિભાજિત:

પી (કેડબલ્યુ) =  એસ (વીએ) × પીએફ / 1000

 

વીએથી કેડબલ્યુની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ