એએમપીએસ કેલ્ક્યુલેટરથી વીએ

વોલ્ટ-એમ્પ્સ (વીએ) થી એમ્પ્સ (એ) કેલ્ક્યુલેટર અને કેવી રીતે ગણતરી કરવી.

તબક્કા નંબર, વોલ્ટ એએમપીએસ સ્પષ્ટ શક્તિ, દાખલ વોલ્ટેજ માં વોલ્ટ અને દબાવો ગણતરી બટન,

એમ્પ્સમાં વર્તમાન મેળવવા માટે :

તબક્કો દાખલ કરો #:  
વોલ્ટ-એમ્પ્સ દાખલ કરો: વી.એ.
લાઇન વોલ્ટથી લાઇન દાખલ કરો: વી
   
એમ્પ્સમાં પરિણામ:

VA કેલ્ક્યુલેટરથી એમ્પ્સ ►

એમ્પ્સ ગણતરીના સૂત્રથી સિંગલ ફેઝ વી.એ.

એમ્પ્સમાં વર્તમાન I વોલ્ટ-એમ્પ્સમાં દેખાતી શક્તિ એસની બરાબર છે, વોલ્ટેજમાં વી વોલ્ટેજ વી દ્વારા વિભાજિત:

I (A) = S (VA) / V (V)

એમ્પ્સની ગણતરી સૂત્રથી 3 તબક્કાની કે.વી.એ.

એમ્પ્સમાં વર્તમાન I વોલ્ટ-એમ્પ્સમાં સ્પષ્ટ શક્તિ એસ કરતાં 1000 ગણી બરાબર છે, જે વોલ્ટમાં વીજળી L-L ની લાઇનથી 3 ગણા ચોરસ રુટ દ્વારા વહેંચાયેલું છે :

I (A) = S (VA) / ( 3 × V L-L (V) ) = S (VA) / (3 × V L-N (V) )

 

એએમપીએસની ગણતરી માટે VA ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ