વોટ્સ / વોલ્ટ્સ / એમ્પ્સ / ઓહ્મ્સ કેલ્ક્યુલેટર

વોટ્સ (ડબલ્યુ) - વોલ્ટ (વી) - એમ્પ્સ (એ) - ઓહ્મ્સ (Ω) કેલ્ક્યુલેટર.

પાવર / વોલ્ટેજ / વર્તમાન / પ્રતિકારની ગણતરી કરે છે .

અન્ય કિંમતો મેળવવા માટે 2 કિંમતો દાખલ કરો અને ગણતરી બટન દબાવો:

પ્રતિકાર ( આર ):
વર્તમાન ( I ):
વોલ્ટેજ ( વી ):
પાવર ( પી ):

ઓહમ્સ ગણતરીઓ

ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I દ્વારા વહેંચાયેલ વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વીની બરાબર છે:

ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર વોલ્ટ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી દ્વારા વહેંચાયેલ વોલ્ટ્સ (વી) માં ચોરસ વોલ્ટેજ વી બરાબર છે:

ઓહ્મ્સ (Ω) માં રેઝિસ્ટન્સ આર, એમ્પ્સ (એ) માં સ્ક્વેર્ડ વર્તમાન I દ્વારા વિભાજિત વtsટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર P ની બરાબર છે:

એમ્પ્સ ગણતરીઓ

એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I એ વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી બરાબર છે ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર દ્વારા વિભાજિત:

એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન આઇ વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી દ્વારા વહેંચાયેલ વોટ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી સમાન છે:

એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I એ ઓટ્સ (the) માં પ્રતિકાર આર દ્વારા વિભાજિત વ watટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી ના વર્ગમૂળ જેટલું છે:

વોલ્ટ ગણતરીઓ

વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I ની બરાબર છે ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર.

વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I દ્વારા વહેંચાયેલ વોટ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર P ની બરાબર છે:

વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી એ વોટ્સ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી ના ચોરસ રુટ જેટલા છે ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર.

વોટ્સની ગણતરી

વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી એ એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I ગણો વોલ્ટ્સ (વી) ની વોલ્ટેજ વી બરાબર છે:

વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી ઓલ્મ્સ ()) માં પ્રતિકાર આર દ્વારા વહેંચાયેલ વોલ્ટ્સ (વી) માં સ્ક્વેર્ડ વોલ્ટેજ વી બરાબર છે:

વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર પી એ એમ્પ્સ (એ) માં સ્ક્વેર્ડ વર્તમાન I ની બરાબર છે ઓહ્મ્સ (Ω) માં પ્રતિકાર આર.

 

ઓહમનો કાયદો ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ