વોટ્સથી વોલ્ટ કેલ્ક્યુલેટર

વોટ્સ (ડબલ્યુ) થી વોલ્ટ (વી) કેલ્ક્યુલેટર.

એમ્પ્સમાં વર્તમાન , વોટમાં પાવર દાખલ કરો અને વોલ્ટમાં વોલ્ટેજ મેળવવા માટે કેલ્ક્યુલેટ બટન દબાવો :

વર્તમાન પ્રકાર પસંદ કરો:  
વોટમાં પાવર દાખલ કરો: ડબલ્યુ
એમ્પ્સમાં વર્તમાન દાખલ કરો:
   
વોલ્ટેજમાં વોલ્ટેજ પરિણામ: વી

વોલ્ટ્સથી વોટ્સ કેલ્ક્યુલેટર ►

ડીસી વોટ્સથી વોલ્ટની ગણતરી

વોલ્ટ્સ (વી) માં વોલ્ટેજ વી એ વોટ્સ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી જેટલી હોય છે , જેને એમ્પ્સ (એ) માં વર્તમાન I દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવે છે :

વી (વી) = પી (ડબલ્યુ) / આઇ (એ)

એસી સિંગલ ફેઝ વોટ્સથી વોલ્ટની ગણતરી

આરએમએસ વોલ્ટેજ V વોલ્ટ (V) સાથે સત્તામાં સમાન છે પી વોટ્સમાં (W) દ્વારા વિભાજિત શક્તિ પરિબળ પીએફ વખત તબક્કો ચાલુ હું એએમપીએસ માં (એક):

વી (વી) = પી (ડબલ્યુ) / ( પીએફ × આઇ (એ) )

એસી ત્રણ તબક્કા વોટ્સથી વોલ્ટની ગણતરી

લાઇનથી લાઇન વોલ્ટેજ સાથે ગણતરી

વોલ્ટ્સ (વી) માં લાઇન આરએમએસ વોલ્ટેજ વી એલ-એલથી લાઇન વોટ્સ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી જેટલી હોય છે , જે એએમપીએસ (એ) માં તબક્કા વર્તમાન I ની વખતના ગુણધર્મ પીએફથી 3 ગણા વર્ગમૂળથી વિભાજિત થાય છે :

વી એલ-એલ (વી) = પી (ડબલ્યુ) / ( 3 × પીએફ × આઇ (એ) ) ≈ પી (ડબલ્યુ) / (1.732 × પીએફ × આઇ (એ) )

તટસ્થ વોલ્ટેજની લાઇનથી ગણતરી

વોલ્ટ્સ (વી) માં તટસ્થ આરએમએસ વોલ્ટેજ વી એલ-એન સુધીની લાઇન વોટ્સ (ડબ્લ્યુ) માં પાવર પી જેટલી હોય છે , જે એએમપીએસ (એ) માં તબક્કા વર્તમાન I થી 3 ગણા પાવર ફેક્ટર પીએફ દ્વારા વહેંચાય છે :

વી એલ-એન (વી) = પી (ડબલ્યુ) / (3 × પીએફ × આઇ (એ) )

 

વોટ્સથી વોલ્ટની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ