કિલોવોટથી કિલોવોટ-કલાક કેલ્ક્યુલેટર

કિલોવોટ (કેડબલ્યુ) માં પાવર ઇન કિલોવોટ -કલાક (કેડબલ્યુએચ) કેલ્ક્યુલેટર અને ગણતરીમાં energy ર્જા .

કિલોવોટમાં પાવર દાખલ કરો , કલાકોમાં વપરાશનો સમયગાળો અને ગણતરી બટન દબાવો:

કિલોવોટમાં પાવર દાખલ કરો: કેડબલ્યુ
કલાકોમાં સમય દાખલ કરો: એચ
   
કિલોવોટ-કલાકમાં Energyર્જા પરિણામ: કેડબલ્યુએચ

કેડબ્લ્યુએચથી કેડબલ્યુ કેલ્ક્યુલેટર ►

કેડબલ્યુથી કિલોવોટ-કલાકની ગણતરી

કિલોવોટ-કલાકો (કેડબ્લ્યુએચ) માં Eર્જા E, કિલોવોટ (કેડબલ્યુ) માં પાવર P ની બરાબર છે, કલાકો (કલાક) માં સમય સમયગાળાના સમય:

(કેડબ્લ્યુએચ) = પી (કેડબલ્યુ) × ટી (એચ)

 

કેડબલ્યુથી કેડબ્લ્યુએચની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ