ஜிகாவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்றம்

ஜிகாவாட்ஸ் (ஜி.டபிள்யூ) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) மின் மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

ஜிகாவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

ஜிகாவாட்ஸ் (ஜி.டபிள்யூ) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) , சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

ஜிகாவாட்டில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

GW
   
வாட்களில் முடிவு:

வாட்ஸ் டு ஜி.டபிள்யூ மாற்று கால்குலேட்டர்

ஜிகாவாட்டை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

1GW = 10 9 W = 1000000000 W.

1W = 10 -9 GW = 1/1000000000 GW

ஜிகாவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

வாட் சக்தி பி (மே) 10 சமமாக இருக்கும் 9 கிகாவாட்கள் முறை சக்தி பி அளவு (GW) :

பி (டபிள்யூ) = 10 9 × பி (ஜி.டபிள்யூ)

உதாரணமாக

3GW ஐ வாட்களாக மாற்றவும்:

P (W) = 10 9 × 3GW = 3 × 10 9 W = 3000000000W

ஜிகாவாட் டு வாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (ஜிகாவாட்ஸ்) சக்தி (வாட்ஸ்)
0 ஜிகாவாட் 0 வ
0.000001 ஜிகாவாட் 1000 டபிள்யூ
0.00001 ஜிகாவாட் 10000 டபிள்யூ
0.0001 ஜிகாவாட் 100000 டபிள்யூ
0.001 ஜிகாவாட் 1000000 டபிள்யூ
0.01 ஜிகாவாட் 10000000 டபிள்யூ
 0.1 ஜிகாவாட் 100000000 டபிள்யூ
 1 ஜிகாவாட் 1000000000 டபிள்யூ

 

வாட்ஸ் டு ஜி.டபிள்யூ மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்