ஜிகாவாட்ஸ் மாற்றத்திற்கு வாட்ஸ்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் ஜிகாவாட்ஸ் (ஜி.டபிள்யூ) மின் மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

ஜிகாவாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டருக்கு வாட்ஸ்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் ஜிகாவாட்ஸ் (ஜி.டபிள்யூ) சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

   
ஜிகாவாட்டில் முடிவு: GW

GW முதல் வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்களை ஜிகாவாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

1W = 10 -9 GW = 1/1000000000 GW

1GW = 10 9 W = 1000000000 W.

ஜிகாவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரத்திற்கு வாட்ஸ்

ஜிகாவாட் பி (ஜி.டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ ) இல் உள்ள சக்தியை 10 9 ஆல் வகுக்கிறது :

பி (ஜி.டபிள்யூ) = பி (டபிள்யூ) / 10 9

உதாரணமாக

5W ஐ ஜிகாவாட்களாக மாற்றவும்:

P (GW) = 5W / 10 9 = 5 × 10 -9 GW

ஜிகாவாட்ஸ் மாற்று அட்டவணைக்கு வாட்ஸ்

சக்தி (வாட்ஸ்) சக்தி (ஜிகாவாட்ஸ்)
0 வ 0 ஜிகாவாட்
1000 டபிள்யூ 0.000001 ஜிகாவாட்
10000 டபிள்யூ 0.00001 ஜிகாவாட்
100000 டபிள்யூ 0.0001 ஜிகாவாட்
1000000 டபிள்யூ 0.001 ஜிகாவாட்
10000000 டபிள்யூ 0.01 ஜிகாவாட்
100000000 டபிள்யூ 0.1 ஜிகாவாட்
1000000000 டபிள்யூ 1 ஜிகாவாட்

 

GW முதல் வாட்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்