వాట్స్ టు మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి

వాట్స్ టు మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (W) నుండి మిల్లీవాట్స్ (mW), విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

శక్తిని వాట్స్‌లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
మిల్లివాట్స్ ఫలితం: mW

mW నుండి వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్‌ను మిల్లీవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఒక వాట్ 1000 మిల్లీవాట్లకు సమానం:

1W = 1000mW

వాట్స్ టు మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

మిల్లీవాట్స్ P (mW) లోని శక్తి వాట్స్ P (W) లోని శక్తికి 1000 రెట్లు సమానం :

P (mW) = 1000 P (W)

ఉదాహరణ

5W ను మిల్లీవాట్లకు మార్చండి:

P (mW) = 1000 5W = 5000mW

వాట్స్ టు మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (W) శక్తి (mW)
0.001 W. 1 మెగావాట్లు
0.01 W. 10 మెగావాట్లు
0.1 W. 100 మెగావాట్లు
1 డబ్ల్యూ 1000 మెగావాట్లు
2 డబ్ల్యూ 2000 మెగావాట్లు
3 డబ్ల్యూ 3000 మెగావాట్లు
4 డబ్ల్యూ 4000 మెగావాట్లు
5 డబ్ల్యూ 5000 మెగావాట్లు
6 డబ్ల్యూ 6000 మెగావాట్లు
7 డబ్ల్యూ 7000 మెగావాట్లు
8 డబ్ల్యూ 8000 మెగావాట్లు
9 డబ్ల్యూ 9000 మెగావాట్లు
10 డబ్ల్యూ 10000 మెగావాట్లు
20 డబ్ల్యూ 20000 మెగావాట్లు
30 డబ్ల్యూ 30000 మెగావాట్లు
40 W. 40000 మెగావాట్లు
50 డబ్ల్యూ 50000 మెగావాట్లు
60 W. 60000 మెగావాట్లు
70 డబ్ల్యూ 70000 మెగావాట్లు
80 W. 80000 మెగావాట్లు
90 W. 90000 మెగావాట్లు
100 W. 100000 మెగావాట్లు
200 W. 200000 మెగావాట్లు
300 డబ్ల్యూ 300000 మెగావాట్లు
400 W. 400000 మెగావాట్లు
500 W. 500000 మెగావాట్లు
600 డబ్ల్యూ 600000 మెగావాట్లు
700 డబ్ల్యూ 700000 మెగావాట్లు
800 డబ్ల్యూ 800000 మెగావాట్లు
900 డబ్ల్యూ 900000 మెగావాట్లు
1000 W. 1000000 మెగావాట్లు

 

mW నుండి వాట్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్