కిలోవాట్స్ నుండి మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి మిల్లీవాట్స్ (mW), విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కిలోవాట్స్ నుండి మిల్లీవాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కిలోవాట్లలో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్ నొక్కండి :

kW
   
మిల్లీవాట్లలో ఫలితం: mW

mW నుండి kW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కిలోవాట్లను మిల్లీవాట్లకు ఎలా మార్చాలి

మిల్లీవాట్ల P (mW) లోని శక్తి కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తి పది మిలియన్ రెట్లు సమానం :

P (mW) = 1000000 × P (kW)

 

కాబట్టి

1kW = 1000000mW

ఉదాహరణ

1.3 కిలోవాట్ల మిల్లీవాట్లకు మార్చండి:

P (mW) = 1000000 × 1.3kW = 1300000mW

కిలోవాట్స్ నుండి మిల్లివాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (kW) శక్తి (mW)
0.000001 కిలోవాట్ 1 మెగావాట్లు
0.00001 కిలోవాట్ 10 మెగావాట్లు
0.0001 కిలోవాట్ 100 మెగావాట్లు
0.001 కిలోవాట్ 1000 మెగావాట్లు
0.01 కిలోవాట్ 10000 మెగావాట్లు
0.1 కిలోవాట్ 100000 మెగావాట్లు
0.2 కిలోవాట్ 200000 మెగావాట్లు
0.3 కిలోవాట్ 300000 మెగావాట్లు
0.4 కిలోవాట్ 400000 మెగావాట్లు
0.5 కిలోవాట్ 500000 మెగావాట్లు
0.6 కిలోవాట్ 600000 మెగావాట్లు
0.7 కిలోవాట్ 700000 మెగావాట్లు
0.8 కిలోవాట్ 800000 మెగావాట్లు
0.9 కిలోవాట్ 900000 మెగావాట్లు
1 కిలోవాట్ 1000000 మెగావాట్లు
2 కిలోవాట్ 2000000 మెగావాట్లు
3 కిలోవాట్ 3000000 మెగావాట్లు
4 కిలోవాట్ 4000000 మెగావాట్లు
5 కిలోవాట్లు 5000000 మెగావాట్లు
6 కిలోవాట్ 6000000 మెగావాట్లు
7 కిలోవాట్ 7000000 మెగావాట్లు
8 కిలోవాట్ 8000000 మెగావాట్లు
9 కిలోవాట్ 9000000 మెగావాట్లు
10 కిలోవాట్ 10000000 మెగావాట్లు
20 కిలోవాట్ 20000000 మెగావాట్లు
30 కిలోవాట్ 30000000 మెగావాట్లు
40 కిలోవాట్లు 40000000 మెగావాట్లు
50 కిలోవాట్లు 50000000 మెగావాట్లు
60 కిలోవాట్లు 60000000 మెగావాట్లు
70 కిలోవాట్లు 70000000 మెగావాట్లు
80 కిలోవాట్ల 80000000 మెగావాట్లు
90 కిలోవాట్లు 90000000 మెగావాట్లు
100 కిలోవాట్ 100000000 మెగావాట్లు
1000 కిలోవాట్లు 1000000000 మెగావాట్లు

 

mW నుండి kW మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్