కిలోవాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి మెగావాట్ల (MW) విద్యుత్ మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కిలోవాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి మెగావాట్ల (MW) విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

కిలోవాట్లలో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్ నొక్కండి :

kW
   
మెగావాట్లలో ఫలితం: MW

MW నుండి kW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కిలోవాట్లను మెగావాట్లకు ఎలా మార్చాలి

1MW = 1000kW

1kW = 0.001MW

కిలోవాట్స్ టు మెగావాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

మెగావాట్ల P (MW) లోని శక్తి కిలోవాట్ల P (kW ) లోని శక్తికి 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

పి (MW) = P (kW) / 1000

ఉదాహరణ

5 కిలోవాట్లను మెగావాట్లకు మార్చండి:

పి (MW) = 5kW / 1000 = 0.005MW

కిలోవాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (కిలోవాట్లు) శక్తి (మెగావాట్లు)
0 కిలోవాట్ 0 మెగావాట్లు
1 కిలోవాట్ 0.001 మెగావాట్లు
10 కిలోవాట్ 0.01 మెగావాట్లు
 100 కిలోవాట్ 0.1 మెగావాట్లు
 1000 కిలోవాట్లు 1 మెగావాట్లు
 10000 కిలోవాట్ 10 మెగావాట్లు
 100000 కిలోవాట్ 100 మెగావాట్లు
 1000000 కిలోవాట్ 1000 మెగావాట్లు

 

MW నుండి kW మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్