మిల్లీవాట్ల నుండి కిలోవాట్ల మార్పిడి

మిల్లివాట్స్ (mW) నుండి కిలోవాట్స్ (kW) , విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

మిల్లీవాట్స్ నుండి కిలోవాట్ల మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మిల్లీవాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

mW
   
కిలోవాట్లలో ఫలితం: kW

kW నుండి mW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మిల్లీవాట్లను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోవాట్ల P (kW) లోని శక్తి మిల్లీవాట్ల P (mW ) లోని శక్తికి ఒక మిలియన్ ద్వారా విభజించబడింది:

P (kW) = P (mW) / 1000000

 

కాబట్టి

1mW = 0.000001kW

ఉదాహరణ

300 మిల్లీవాట్లను కిలోవాట్లకు మార్చండి:

P (kW) = 300mW / 1000000 = 0.0003kW

మిల్లీవాట్ల నుండి కిలోవాట్ల మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (mW) శక్తి (kW)
1 మెగావాట్లు 0.000001 కిలోవాట్
2 మెగావాట్లు 0.000002 కిలోవాట్
3 మెగావాట్లు 0.000003 కిలోవాట్
4 మెగావాట్లు 0.000004 కిలోవాట్
5 మెగావాట్లు 0.000005 కిలోవాట్
6 మెగావాట్లు 0.000006 కిలోవాట్
7 మెగావాట్లు 0.000007 కిలోవాట్
8 మెగావాట్లు 0.000008 కిలోవాట్
9 మెగావాట్లు 0.000009 కిలోవాట్
10 మెగావాట్లు 0.00001 కిలోవాట్
20 మెగావాట్లు 0.00002 కిలోవాట్
30 మెగావాట్లు 0.00003 కిలోవాట్
40 మెగావాట్లు 0.00004 కిలోవాట్
50 మెగావాట్లు 0.00005 కిలోవాట్
60 మెగావాట్లు 0.00006 కిలోవాట్
70 మెగావాట్లు 0.00007 కిలోవాట్
80 మెగావాట్లు 0.00008 కిలోవాట్
90 మెగావాట్లు 0.00009 కిలోవాట్
100 మెగావాట్లు 0.0001 కిలోవాట్
200 మెగావాట్లు 0.0002 కిలోవాట్
300 మెగావాట్లు 0.0003 కిలోవాట్
400 మెగావాట్లు 0.0004 కిలోవాట్
500 మెగావాట్లు 0.0005 కిలోవాట్
600 మెగావాట్లు 0.0006 కిలోవాట్
700 మెగావాట్లు 0.0007 కిలోవాట్
800 మెగావాట్లు 0.0008 కిలోవాట్
900 మెగావాట్లు 0.0009 కిలోవాట్
1000 మెగావాట్లు 1 కిలోవాట్
10000 మెగావాట్లు 10 కిలోవాట్
100000 మెగావాట్లు 100 కిలోవాట్

 

kW నుండి mW మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్