మిల్లివాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి

మిల్లివాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మిల్లివాట్స్ (mW) నుండి వాట్స్ (W) , శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్.

మిల్లీవాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

mW
   
వాట్స్‌లో ఫలితం:

వాట్స్ టు mW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

మిల్లీవాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఒక వాట్ 1000 మిల్లీవాట్లకు సమానం:

1W = 1000mW

మిల్లివాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ P (W) లోని శక్తి మిల్లీవాట్స్ P (mW) లోని శక్తికి సమానం, దీనిని 1000 ద్వారా విభజించారు:

P (W) = P (mW) / 1000

ఉదాహరణ

5mW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 5mW / 1000 = 0.005W

మిల్లివాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (mW) శక్తి (W)
1 మెగావాట్లు 0.001 W.
2 మెగావాట్లు 0.002 W.
3 మెగావాట్లు 0.003 డబ్ల్యూ
4 మెగావాట్లు 0.004 W.
5 మెగావాట్లు 0.005 W.
6 మెగావాట్లు 0.006 W.
7 మెగావాట్లు 0.007 W.
8 మెగావాట్లు 0.008 W.
9 మెగావాట్లు 0.009 డబ్ల్యూ
10 మెగావాట్లు 0.010 W.
20 మెగావాట్లు 0.020 W.
30 మెగావాట్లు 0.030 W.
40 మెగావాట్లు 0.040 W.
50 మెగావాట్లు 0.050 W.
60 మెగావాట్లు 0.060 W.
70 మెగావాట్లు 0.070 W.
80 మెగావాట్లు 0.080 W.
90 మెగావాట్లు 0.090 W.
100 మెగావాట్లు 0.100 W.
200 మెగావాట్లు 0.200 W.
300 మెగావాట్లు 0.300 డబ్ల్యూ
400 మెగావాట్లు 0.400 డబ్ల్యూ
500 మెగావాట్లు 0.500 డబ్ల్యూ
600 మెగావాట్లు 0.600 W.
700 మెగావాట్లు 0.700 W.
800 మెగావాట్లు 0.800 W.
900 మెగావాట్లు 0.900 W.
1000 మెగావాట్లు 1.000 W.

 

MW మార్పిడికి వాట్స్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్