హార్స్‌పవర్ మార్పిడికి కిలోవాట్స్

కిలోవాట్స్ (kW) నుండి హార్స్‌పవర్ (hp) శక్తి మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

ఎంటర్ శక్తి లో కిలోవాట్ల నొక్కండి Convert బటన్:

kW
 
యాంత్రిక హార్స్‌పవర్‌లో ఫలితం: hp (I)
విద్యుత్ హార్స్‌పవర్‌లో ఫలితం: hp (E)
మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్‌లో ఫలితం: hp (M)

* ఎలక్ట్రిక్ హార్స్‌పవర్‌ను ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లు మరియు ఎయిర్ కండీషనర్‌ల కోసం ఉపయోగిస్తారు

Hp నుండి kW మార్పిడి

కిలోవాట్లను హార్స్‌పవర్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోవాట్స్ టు మెకానిక్ / హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెకానిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్ 0.745699872 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW

కాబట్టి కిలోవాట్ల శక్తిని హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం:

పి (హెచ్‌పి) = పి ( కెడబ్ల్యు ) / 0.745699872

ఉదాహరణ

10kW ను మెకానిక్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 కిలోవాట్ / 0.745699872 = 13.41 హెచ్‌పి

 

కిలోవాట్స్ నుండి ఎలక్ట్రికల్ హార్స్‌పవర్

ఒక విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ 0.746 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (E) = 746 W = 0.746 kW

కాబట్టి కిలోవాట్ల శక్తిని హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం:

పి (హెచ్‌పి) = పి (కెడబ్ల్యు) / 0.746

ఉదాహరణ

10 కిలోవాట్లని విద్యుత్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 కిలోవాట్ / 0.746 = 13.405 హెచ్‌పి

 

కిలోవాట్స్ టు మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ 0.73549875 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 hp (M) = 735.49875 W = 0.73549875 kW

కాబట్టి కిలోవాట్ల శక్తిని హార్స్‌పవర్‌గా మార్చడం:

పి (హెచ్‌పి) = పి ( కెడబ్ల్యు ) / 0.73549875

ఉదాహరణ

10kW ను మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్‌గా మార్చండి:

పి (హెచ్‌పి) = 10 కిలోవాట్ / 0.73549875 = 13.596 హెచ్‌పి

కిలోవాట్స్ టు హార్స్‌పవర్ కన్వర్షన్ టేబుల్

కిలో-
వాట్స్
(kW)
మెకానిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఐ) )
ఎలక్ట్రిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఇ) )
మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఎం) )
0.001 కిలోవాట్ 0.001341 హెచ్‌పి 0.001340 హెచ్‌పి 0.001360 హెచ్‌పి
0.002 కిలోవాట్ 0.002682 హెచ్‌పి 0.002681 హెచ్‌పి 0.002719 హెచ్‌పి
0.003 కిలోవాట్ 0.004023 హెచ్‌పి 0.004021 హెచ్‌పి 0.004079 హెచ్‌పి
0.004 కిలోవాట్ 0.005364 హెచ్‌పి 0.005362 హెచ్‌పి 0.005438 హెచ్‌పి
0.005 కిలోవాట్ 0.006705 హెచ్‌పి 0.006702 హెచ్‌పి 0.006798 హెచ్‌పి
0.006 కిలోవాట్ 0.008046 హెచ్‌పి 0.008043 హెచ్‌పి 0.008158 హెచ్‌పి
0.007 కిలోవాట్ 0.009387 హెచ్‌పి 0.009383 హెచ్‌పి 0.009517 హెచ్‌పి
0.008 కిలోవాట్ 0.010728 హెచ్‌పి 0.010724 హెచ్‌పి 0.010877 హెచ్‌పి
0.009 కిలోవాట్ 0.012069 హెచ్‌పి 0.012064 హెచ్‌పి 0.012237 హెచ్‌పి
0.01 కిలోవాట్ 0.013410 హెచ్‌పి 0.013405 హెచ్‌పి 0.013596 హెచ్‌పి
0.02 కిలోవాట్ 0.026820 హెచ్‌పి 0.026810 హెచ్‌పి 0.027192 హెచ్‌పి
0.03 కిలోవాట్ 0.040231 హెచ్‌పి 0.040214 హెచ్‌పి 0.040789 హెచ్‌పి
0.04 కిలోవాట్ 0.053641 హెచ్‌పి 0.053619 హెచ్‌పి 0.054385 హెచ్‌పి
0.05 కిలోవాట్ 0.067051 హెచ్‌పి 0.067024 హెచ్‌పి 0.067981 హెచ్‌పి
0.06 కిలోవాట్ 0.080461 హెచ్‌పి 0.080429 హెచ్‌పి 0.081577 హెచ్‌పి
0.07 కిలోవాట్ 0.093871 హెచ్‌పి 0.093834 హెచ్‌పి 0.095174 హెచ్‌పి
0.08 కిలోవాట్ 0.107282 హెచ్‌పి 0.107239 హెచ్‌పి 0.108770 హెచ్‌పి
0.09 కిలోవాట్ 0.120692 హెచ్‌పి 0.120643 హెచ్‌పి 0.122366 హెచ్‌పి
0.1 కిలోవాట్ 0.134022 హెచ్‌పి 0.134048 హెచ్‌పి 0.135962 హెచ్‌పి
0.2 కిలోవాట్ 0.268204 హెచ్‌పి 0.268097 హెచ్‌పి 0.271924 హెచ్‌పి
0.3 కిలోవాట్ 0.402307 హెచ్‌పి 0.402145 హెచ్‌పి 0.407886 హెచ్‌పి
0.4 కిలోవాట్ 0.536409 హెచ్‌పి 0.536193 హెచ్‌పి 0.543849 హెచ్‌పి
0.5 కిలోవాట్ 0.670511 హెచ్‌పి 0.670241 హెచ్‌పి 0.679811 హెచ్‌పి
0.6 కిలోవాట్ 0.804613 హెచ్‌పి 0.804290 హెచ్‌పి 0.815773 హెచ్‌పి
0.7 కిలోవాట్ 0.938715 హెచ్‌పి 0.938338 హెచ్‌పి 0.951735 హెచ్‌పి
0.8 కిలోవాట్ 1.072817 హెచ్‌పి 1.072386 హెచ్‌పి 1.087697 హెచ్‌పి
0.9 కిలోవాట్ 1.206920 హెచ్‌పి 1.206434 హెచ్‌పి 1.223659 హెచ్‌పి
1 కిలోవాట్ 1.341022 హెచ్‌పి 1.340483 హెచ్‌పి 1.359622 హెచ్‌పి
2 కిలోవాట్ 2.682044 హెచ్‌పి 2.680965 హెచ్‌పి 2.719243 హెచ్‌పి
3 కిలోవాట్ 4.023066 హెచ్‌పి 4.021448 హెచ్‌పి 4.078865 హెచ్‌పి
4 కిలోవాట్ 5.364088 హెచ్‌పి 5.361930 హెచ్‌పి 5.438486 హెచ్‌పి
5 కిలోవాట్లు 6.705110 హెచ్‌పి 6.702413 హెచ్‌పి 6.798108 హెచ్‌పి

 

Hp నుండి kW మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్