వాట్స్ మార్పిడికి హార్స్‌పవర్

హార్స్‌పవర్ (హెచ్‌పి) టు వాట్స్ (డబ్ల్యూ) , పవర్ కన్వర్షన్: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

హార్స్‌పవర్ టు వాట్స్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్

హార్స్‌పవర్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

 
hp
   
వాట్స్‌లో ఫలితం:

వాట్స్ టు హార్స్‌పవర్ కన్వర్షన్

హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్‌కు మెకానిక్ / హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్

ఒక మెకానిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ హార్స్‌పవర్ 745.699872 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఐ) = 745.699872 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 745.699872 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 745.699872 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7456.99872 డబ్ల్యూ

 

ఎలక్ట్రికల్ హార్స్‌పవర్ టు వాట్స్

ఒక విద్యుత్ హార్స్‌పవర్ 746 వాట్లకు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఇ) = 746 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 746 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 746 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7460 డబ్ల్యూ

 

మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ టు వాట్స్

ఒక మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్ 735.49875 వాట్స్‌కు సమానం:

1 హెచ్‌పి (ఎం) = 735.49875 డబ్ల్యూ

కాబట్టి హార్స్‌పవర్‌ను వాట్స్‌కు మార్చడం ద్వారా ఇవ్వబడింది:

పి (డబ్ల్యూ) = 735.49875 ⋅ పి (హెచ్‌పి)

ఉదాహరణ

10 హెచ్‌పిని వాట్స్‌గా మార్చండి:

పి (డబ్ల్యూ) = 735.49875 ⋅ 10 హెచ్‌పి = 7354.9875 డబ్ల్యూ

వాట్స్ టు హార్స్‌పవర్ కన్వర్షన్ టేబుల్

వాట్స్
(డబ్ల్యూ)
మెకానిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఐ) )
ఎలక్ట్రిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఇ) )
మెట్రిక్ హార్స్‌పవర్
(హెచ్‌పి (ఎం) )
1 డబ్ల్యూ 0.001341 హెచ్‌పి 0.001340 హెచ్‌పి 0.001360 హెచ్‌పి
2 డబ్ల్యూ 0.002682 హెచ్‌పి 0.002681 హెచ్‌పి 0.002719 హెచ్‌పి
3 డబ్ల్యూ 0.004023 హెచ్‌పి 0.004021 హెచ్‌పి 0.004079 హెచ్‌పి
4 డబ్ల్యూ 0.005364 హెచ్‌పి 0.005362 హెచ్‌పి 0.005438 హెచ్‌పి
5 డబ్ల్యూ 0.006705 హెచ్‌పి 0.006702 హెచ్‌పి 0.006798 హెచ్‌పి
6 డబ్ల్యూ 0.008046 హెచ్‌పి 0.008043 హెచ్‌పి 0.008158 హెచ్‌పి
7 డబ్ల్యూ 0.009387 హెచ్‌పి 0.009383 హెచ్‌పి 0.009517 హెచ్‌పి
8 డబ్ల్యూ 0.010728 హెచ్‌పి 0.010724 హెచ్‌పి 0.010877 హెచ్‌పి
9 డబ్ల్యూ 0.012069 హెచ్‌పి 0.012064 హెచ్‌పి 0.012237 హెచ్‌పి
10 డబ్ల్యూ 0.013410 హెచ్‌పి 0.013405 హెచ్‌పి 0.013596 హెచ్‌పి
20 డబ్ల్యూ 0.026820 హెచ్‌పి 0.026810 హెచ్‌పి 0.027192 హెచ్‌పి
30 డబ్ల్యూ 0.040231 హెచ్‌పి 0.040214 హెచ్‌పి 0.040789 హెచ్‌పి
40 W. 0.053641 హెచ్‌పి 0.053619 హెచ్‌పి 0.054385 హెచ్‌పి
50 డబ్ల్యూ 0.067051 హెచ్‌పి 0.067024 హెచ్‌పి 0.067981 హెచ్‌పి
60 W. 0.080461 హెచ్‌పి 0.080429 హెచ్‌పి 0.081577 హెచ్‌పి
70 డబ్ల్యూ 0.093871 హెచ్‌పి 0.093834 హెచ్‌పి 0.095174 హెచ్‌పి
80 W. 0.107282 హెచ్‌పి 0.107239 హెచ్‌పి 0.108770 హెచ్‌పి
90 W. 0.120692 హెచ్‌పి 0.120643 హెచ్‌పి 0.122366 హెచ్‌పి
100 W.  0.134022 హెచ్‌పి  0.134048 హెచ్‌పి  0.135962 హెచ్‌పి
200 W. 0.268204 హెచ్‌పి 0.268097 హెచ్‌పి 0.271924 హెచ్‌పి
300 డబ్ల్యూ 0.402307 హెచ్‌పి 0.402145 హెచ్‌పి 0.407886 హెచ్‌పి
400 W. 0.536409 హెచ్‌పి 0.536193 హెచ్‌పి 0.543849 హెచ్‌పి
500 W. 0.670511 హెచ్‌పి 0.670241 హెచ్‌పి 0.679811 హెచ్‌పి
600 డబ్ల్యూ 0.804613 హెచ్‌పి 0.804290 హెచ్‌పి 0.815773 హెచ్‌పి
700 డబ్ల్యూ 0.938715 హెచ్‌పి 0.938338 హెచ్‌పి 0.951735 హెచ్‌పి
800 డబ్ల్యూ 1.072817 హెచ్‌పి 1.072386 హెచ్‌పి 1.087697 హెచ్‌పి
900 డబ్ల్యూ 1.206920 హెచ్‌పి 1.206434 హెచ్‌పి 1.223659 హెచ్‌పి
1000 W. 1.341022 హెచ్‌పి 1.340483 హెచ్‌పి 1.359622 హెచ్‌పి
2000 W. 2.682044 హెచ్‌పి 2.680965 హెచ్‌పి 2.719243 హెచ్‌పి
3000 W. 4.023066 హెచ్‌పి 4.021448 హెచ్‌పి 4.078865 హెచ్‌పి
4000 W. 5.364088 హెచ్‌పి 5.361930 హెచ్‌పి 5.438486 హెచ్‌పి
5000 W. 6.705110 హెచ్‌పి 6.702413 హెచ్‌పి 6.798108 హెచ్‌పి

 

వాట్స్ టు హార్స్‌పవర్ కన్వర్షన్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్