Chuyển đổi Coulombs sang ampe-giờ

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang ampe-giờ (Ah) và cách chuyển đổi.

Coulombs để máy tính ampe-giờ

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả Ampe giờ: À

Ah sang máy tính chuyển đổi coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang ampe-giờ

1C = 2,7778⋅10 -4 Ah

hoặc

1Ah = 3600C

Công thức Coulombs thành ampe-giờ

Điện tích trong ampe-giờ Q (Ah) bằng điện tích trong coulombs Q (C) chia cho 3600:

Q (Ah) = Q (C) / 3600

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs sang ampe-giờ:

Q (Ah) = 3C / 3600 = 8.333⋅10 -4 Ah

Bảng Coulomb sang ampe-giờ

Charge (coulomb) Sạc (ampe-giờ)
0 C 0 Ah
1 C 0,00027778 Ah
10 C 0,00277778 Ah
100 C 0,02777778 Ah
1000 C 0,27777778 Ah
10000 C 2,777777778 Ah
100000 C 27,777777778 Ah
1000000 C 277,777777778 Ah

 

Chuyển đổi Ah sang coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID