Chuyển đổi Coulombs sang nanocoulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang nanocoulombs (nC) và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang nanocoulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả nanocoulombs: nC

Máy tính chuyển đổi nC sang coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang nanocoulombs

1C = 10 9 nC

hoặc

1nC = 10 -9 C

Công thức chuyển đổi Coulombs sang nanocoulombs

Điện tích trong các hạt nano Q (nC) bằng điện tích trong các hạt Q (C) lần 10 9 :

Q (nC) = Q (C) × 10 9

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs thành nanocoulombs:

Q (nC) = 3C × 10 9 = 3⋅10 9 nC

Bảng chuyển đổi Coulomb sang nanocoulombs

Charge (coulomb) Phí (nanocoulomb)
0 C 0 nC
0,000001 C 10 3 nC
0,00001 C 10 4 nC
0,0001 C 10 5 nC
0,001 C 10 6 nC
0,01 C 10 7 nC
0,1 C 10 8 nC
1 C 10 9 nC

 

chuyển đổi nC sang coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID