Chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang millicoulombs (mC) và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả Millicoulombs: mC

Máy tính chuyển đổi mC sang coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang millicoulombs

1C = 1000mC

hoặc

1mC = 0,001C

Công thức chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Điện tích trong khối u nhỏ Q (mC) bằng điện tích trong khối u Q (C) lần 1000:

Q (mC) = Q (C) × 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs sang millicoulombs:

Q (mC) = 3C × 1000 = 3000mC

Bảng chuyển đổi từ Coulomb sang millicoulombs

Charge (coulomb) Phí (millicoulomb)
0 C 0 mC
0,001 C 1 mC
0,01 C 10 mC
0,1 C 100 mC
1 C 1000 mC
10 C 10000 mC
 100 C 100000 mC
 1000 C 1000000 mC

 

chuyển đổi mC sang coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID