Millicoulombs để coulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Millicoulombs (mC) sang coulombs (C) và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi từ Millicoulombs sang coulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

mC
   
Kết quả Coulombs: C

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang mC ►

Làm thế nào để chuyển đổi millicoulombs sang coulombs

1C = 1000mC

hoặc

1mC = 0,001C

Công thức chuyển đổi từ Millicoulombs sang coulombs

Điện tích trong coulombs Q (C) bằng điện tích trong millicoulombs Q (mC) chia cho 1000:

Q (C) = Q (mC) / 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 millicoulombs sang coulombs:

Q (C) = 3mC / 1000 = 0,003C

Bảng chuyển đổi từ Millicoulomb sang coulombs

Phí (millicoulomb) Charge (coulomb)
0 mC 0 C
1 mC 0,001 C
10 mC 0,01 C
100 mC 0,1 C
1000 mC 1 C
10000 mC 10 C
100000 mC 100 C
1000000 mC 1000 C

 

Chuyển đổi Coulombs sang mC ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID