Chuyển đổi nanocoulombs sang coulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ nanocoulombs (nC) sang coulombs (C) và cách chuyển đổi.

Nanocoulombs sang máy tính chuyển đổi coulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

nC
   
Kết quả Coulombs: C

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang nC ►

Làm thế nào để chuyển đổi nanocoulombs sang coulombs

1C = 10 9 nC

hoặc

1nC = 10 -9 C

Nanocoulombs thành công thức chuyển đổi coulombs

Điện tích trong khối u Q (C) bằng điện tích trong khối u nano Q (nC) chia cho 10 9 :

Q (C) = Q (nC) / 10 9

Thí dụ

Chuyển đổi 3 nanocoulombs thành coulombs:

Q (C) = 3nC / 10 9 = 3⋅10 -9 C

Bảng chuyển đổi nanocoulomb sang coulombs

Phí (nanocoulomb) Charge (coulomb)
0 nC 0 C
1 nC 10 -9 C
10 nC 10 -8 C
100 nC 10 -7 C
1000 nC 10 -6 C
10000 nC 10 -5 C
100000 nC 10 -4 C
1000000 nC 10 -3 C
10000000 nC 10 -2 C
100000000 nC 10 -1 C
1000000000 nC 1 C

 

Chuyển đổi Coulombs sang nC ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID