Chuyển đổi từ Coulombs sang picocoulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang picocoulombs (pC) và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang picocoulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả Picocoulombs: pC

Máy tính chuyển đổi pC sang coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang picocoulombs

1C = 10 12 pC

hoặc

1pC = 10 -12 C

Công thức chuyển đổi Coulombs sang picocoulombs

Điện tích trong picocoulombs Q ( pC ) bằng điện tích trong coulombs Q (C) lần 10 12 :

Q (pC) = Q (C) × 10 12

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs sang picocoulombs:

Q (PC) = 3C × 10 12 = 3⋅10 12 pC

Bảng chuyển đổi từ Coulomb sang picocoulombs

Charge (coulomb) Phí (picocoulomb)
0 C 0 pC
0,000000001 C 10 3 pC
0,00000001 C 10 4 pC
0,0000001 C 10 5 pC
0,000001 C 10 6 pC
0,00001 C 10 7 pC
0,0001 C 10 8 pC
0,001 C 10 9 pC
0,01 C 10 10 pC
0,1 C 10 11 pC
1 C 10 12 pC

 

chuyển đổi pC sang coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID