Điện tích điện tử để chuyển đổi coulombs

Điện tích electron (e) sang coulombs (C) Máy tính chuyển đổi điện tích và cách chuyển đổi.

Phí điện tử để máy tính chuyển đổi coulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

đ
   
Kết quả Coulombs: C

Coulombs sang máy tính chuyển đổi điện tích điện tử ►

Làm thế nào để chuyển đổi điện tích electron thành coulombs

1C = 6.24150975⋅10 18 e

hoặc

1e = 1,60217646⋅10 -19 C

Công thức chuyển đổi điện tích thành coulombs

Điện tích trong coulombs Q (C) bằng điện tích trong electron Q (e) lần 1,60217646⋅10 -19 :

Q (C) = Q (e) × 1,60217646⋅10 -19

Thí dụ

Chuyển đổi điện tích 3 điện tử thành coulombs:

Q (C) = 3e × 1,60217646⋅10 -19 = 4,8065⋅10 -19 C

bảng chuyển đổi điện tích điện tử sang coulombs

Charge (điện tích electron) Charge (coulomb)
0 e 0 C
1 e 1,60217646⋅10 -19 C
10 e 1,60217646⋅10 -18 C
100 e 1,60217646⋅10 -17 C
1000 e 1,60217646⋅10 -16 C
10000 e 1,60217646⋅10 -15 C
100000 e 1,60217646⋅10 -14 C
1000000 e 1,60217646⋅10 -13 C

 

Coulombs để chuyển đổi điện tích điện tử ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID