Chuyển đổi ampe-giờ sang coulombs

Ampe-giờ (Ah) sang coulombs (C) máy tính chuyển đổi điện tích và cách chuyển đổi.

Ampe-giờ để tính coulombs

Nhập điện tích theo ampe-giờ và nhấn nút Chuyển đổi :

À
   
Kết quả Coulombs: C

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang Ah ►

Làm thế nào để chuyển đổi ampe-giờ sang coulombs

1C = 2,7778⋅10 -4 Ah

hoặc

1Ah = 3600C

Ampe-giờ để công thức coulombs

Điện tích trong coulombs Q (C) bằng điện tích trong ampe-giờ Q (Ah) lần 3600:

Q (C) = Q (Ah) × 3600

Thí dụ

Chuyển đổi 3 ampe giờ sang coulombs:

Q (C) = 3Ah × 3600 = 10800C

Bảng Ampe giờ để coulombs

Sạc (ampe-giờ) Charge (coulomb)
0 Ah 0 C
0,001 Ah 3,6 C
0,01 Ah 36 C
0,1 Ah 360 C
1 Ah 3600 C
10 Ah 36000 C
100 Ah 360000 C
1000 Ah 3600000 C

 

Chuyển đổi Coulombs sang Ah ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID