Chuyển đổi từ microcoulombs sang coulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ microcoulombs (μC) sang coulombs (C) và cách chuyển đổi.

Microcoulombs để máy tính coulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

μC
   
Kết quả Coulombs: C

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang μC ►

Làm thế nào để chuyển đổi microcoulombs sang coulombs

1C = 1000000μC

hoặc

1μC = 0,000001C

Công thức từ microcoulombs đến coulombs

Điện tích trong khối u Q (C) bằng điện tích trong khối u nhỏ Q (μC) chia cho 1000000:

Q (C) = Q (μC) / 1000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 microcoulombs thành coulombs:

Q (C) = 3μC / 1000000 = 0,000003C

Bảng từ microcoulomb đến coulombs

Phí (microcoulomb) Charge (coulomb)
0 μC 0 C
1 μC 0,000001 C
10 μC 0,00001 C
100 μC 0,0001 C
1000 μC 0,001 C
10000 μC 0,01 C
100000 μC 0,1 C
1000000 μC 1 C

 

Chuyển đổi Coulombs sang μC ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID