Coulombs chuyển đổi điện tích electron

Công cụ chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang điện tích electron (e) và cách chuyển đổi.

Coulombs sang máy tính chuyển đổi điện tích điện tử

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả điện tích electron: đ

Điện tích điện tử để tính chuyển đổi coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang điện tích electron

1C = 6.24150975⋅10 18 e

hoặc

1e = 1,60217646⋅10 -19 C

Coulombs sang công thức chuyển đổi điện tích electron

Điện tích ở electron Q (e) bằng điện tích trong coulombs Q (C) lần 6.24150975⋅10 18 :

Q (e) = Q (C) × 6.24150975⋅10 18

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulom thành điện tích electron:

Q (e) = 3C × 6.24150975⋅10 18 = 1.872⋅10 19 e

Bảng chuyển đổi điện tích từ Coulomb sang electron

Charge (coulomb) Charge (điện tích electron)
0 C 0 e
1 C 6.24150975⋅10 18 e
10 C 6.24150975⋅10 19 đ
100 C 6.24150975⋅10 20 e
1000 C 6.24150975⋅10 21 e
10000 C 6.24150975⋅10 22 e
100000 C 6.24150975⋅10 23 e
1000000 C 6.24150975⋅10 24 e

 

Điện tích điện tử để chuyển đổi coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID