Chuyển đổi Coulombs sang microcoulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang microcoulombs (μC) và cách chuyển đổi.

Coulombs sang máy tính microcoulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

C
   
Kết quả microcoulombs: μC

Máy tính chuyển đổi μC sang coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang microcoulombs

1C = 1000000μC

hoặc

1μC = 0,000001C

Công thức Coulombs thành microcoulombs

Điện tích trong các vi hạt Q (μC) bằng điện tích trong các vi mô Q (C) nhân với 1000000:

Q (μC) = Q (C) × 1000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs sang microcoulombs:

Q (μC) = 3C × 1000000 = 3000000μC

Bảng từ Coulomb đến microcoulombs

Charge (coulomb) Phí (microcoulomb)
0 C 0 μC
0,000001 C 1 μC
0,00001 C 10 μC
0,0001 C 100 μC
0,001 C 1000 μC
0,01 C 10000 μC
0,1 C 100000 μC
1 C 1000000 μC

 

Chuyển đổi μC sang coulombs ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID