Chuyển đổi từ Picocoulombs sang coulombs

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Picocoulombs (pC) sang coulombs (C) và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi từ Picocoulombs sang coulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

pC
   
Kết quả Coulombs: C

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang pC ►

Làm thế nào để chuyển đổi picocoulombs sang coulombs

1C = 10 12 pC

hoặc

1pC = 10 -12 C

Công thức chuyển đổi từ Picocoulombs sang coulombs

Điện tích trong coulombs Q (C) bằng điện tích trong picocoulombs Q ( pC ) chia cho 10 12 :

Q (C) = Q (pC) / 10 12

Thí dụ

Chuyển đổi 3 picocoulombs sang coulombs:

Q (C) = 3pC / 10 12 = 3⋅10 -12 C

Bảng chuyển đổi từ Picocoulomb sang coulombs

Phí (picocoulomb) Charge (coulomb)
0 pC 0 C
1 pC 10 -12 C
10 pC 10 -11 C
100 pC 10 -10 C
1000 pC 10 -9 C
10000 pC 10 -8 C
100000 pC 10 -7 C
1000000 pC 10 -6 C
10000000 pC 10 -5 C
100000000 pC 10 -4 C
1000000000 pC 10 -3 C

 

Chuyển đổi Coulombs sang pC ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID