కిలోవాట్ల మార్పిడికి శీతలీకరణ టన్నులు

శీతలీకరణ టన్నులు (RT) కిలోవాట్ల (kW) విద్యుత్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

KW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు టన్నులు

టన్నులలో శక్తిని నమోదు చేసి, మార్పిడి బటన్‌ను నొక్కండి :

RT
   
కిలోవాట్లలో ఫలితం: kW

kW నుండి టన్నుల మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

టన్నులను kW గా ఎలా మార్చాలి

ఒక శీతలీకరణ టన్ను 3.5168525 కిలోవాట్లకు సమానం:

1 RT = 3.5168525 kW

ఒక కిలోవాట్ 0.284345 శీతలీకరణ టన్నుకు సమానం :

1 kW = 0.28434517 RT

 

కాబట్టి శక్తి పి లో కిలోవాట్ల (kW) పవర్ సమానం పి శీతలీకరణ టన్నుల (RT) సార్లు 3,5168525:

P (kW) = P (RT) × 3.5168525

 

ఉదాహరణ

2 RT కిలోవాట్లకు మార్చండి:

P (kW) = 2 RT × 3.5168525 = 7.033705 kW

KW మార్పిడి పట్టికకు టన్నులు

శక్తి (టన్ను) శక్తి (kW)
0.01 ఆర్టీ 0.035168525 ఆర్.టి.
0.1 ఆర్.టి. 0.35168525 ఆర్.టి.
1 ఆర్టీ 3.5168525 ఆర్.టి.
10 ఆర్.టి. 35.168525 ఆర్.టి.
100 ఆర్టీ 351.68525 ఆర్‌టి

 

kW నుండి టన్నుల మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్