Chuyển đổi Ampe giờ sang miliampe giờ

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Ampe-giờ (Ah) sang miliampe-giờ (mAh) và cách chuyển đổi.

Máy tính Ampe giờ sang miliampe giờ

Nhập điện tích theo ampe-giờ và nhấn nút Chuyển đổi :

À
   
Kết quả Milliampere-giờ: mAh

Máy tính chuyển đổi mAh sang Ah ►

Làm thế nào để chuyển đổi ampe-giờ sang miliampe-giờ

1mAh = 0,001Ah

hoặc

1Ah = 1000mAh

Công thức Ampe-giờ đến miliampe-giờ

Mức sạc tính bằng miliampe-giờ Q (mAh) bằng mức sạc tính bằng ampe-giờ Q (Ah) nhân với 1000:

Q (mAh) = Q (Ah) × 1000

Thí dụ

Chuyển đổi từ 3 ampe giờ sang miliampe giờ:

Q (mAh) = 3Ah × 1000 = 3000mAh

Bảng Ampe giờ sang miliampe giờ

Ampe giờ (Ah) Miliampe giờ (mAh)
0 Ah 0 mAh
0,001 Ah 1 mAh
0,01 Ah 10 mAh
0,1 Ah 100 mAh
1 Ah 1000 mAh
10 Ah 10000 mAh
100 Ah 100000 mAh
1000 Ah 1000000 mAh

 

chuyển đổi mAh sang Ah ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID