Chuyển đổi từ miliampe giờ sang ampe giờ

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Miliampe-giờ (Ah) sang ampe-giờ (Ah) và cách chuyển đổi.

Máy tính từ miliampe giờ sang ampe giờ

Nhập điện tích theo miliampe-giờ và nhấn nút Chuyển đổi :

mAh
   
Kết quả Ampe giờ: À

Máy tính chuyển đổi Ah sang mAh ►

Làm thế nào để chuyển đổi miliampe-giờ sang ampe-giờ

1mAh = 0,001Ah

hoặc

1Ah = 1000mAh

Công thức từ miliampe giờ sang ampe giờ

Mức sạc tính bằng ampe-giờ Q (Ah) bằng mức sạc tính bằng miliampe-giờ Q (mAh) chia cho 1000:

Q (Ah) = Q (mAh) / 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 miliampe giờ sang ampe giờ:

Q (Ah) = 3mAh / 1000 = 0,003Ah

Bảng từ miliampe giờ sang ampe giờ

Miliampe giờ (mAh) Ampe giờ (Ah)
0 mAh 0 Ah
1 mAh 0,001 Ah
10 mAh 0,01 Ah
100 mAh 0,1 Ah
1000 mAh 1 Ah
10000 mAh 10 Ah
100000 mAh 100 Ah
1000000 mAh 1000 Ah

 

Chuyển đổi Ah sang mAh ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI PHÍ
BẢNG RAPID