2000 வாட்களை ஆம்ப்ஸாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார 2000 வாட் (மே) க்கு மின்சார தற்போதைய இல் ஆம்ஸ் (அ) .

வாட்ஸ் மற்றும் வோல்ட்டுகளிலிருந்து ஆம்ப்களை நீங்கள் கணக்கிடலாம் (ஆனால் மாற்ற முடியாது):

12 வி டிசியின் மின்னழுத்தத்துடன் ஆம்ப்ஸ் கணக்கீடு

டி.சி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, ஆம்ப்ஸ் வோல்ட்களால் வகுக்கப்பட்ட வாட்களுக்கு சமம்.

amp = வாட் / வோல்ட்

amps = 2000W / 12V = 166.667A

120 வி ஏசியின் மின்னழுத்தத்துடன் ஆம்ப்ஸ் கணக்கீடு

ஏசி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, ஆம்ப்ஸ் சக்தி காரணி நேர வோல்ட்களால் வகுக்கப்பட்ட வாட்களுக்கு சமம்.

amps = வாட்ஸ் / ( PF × வோல்ட்)

தூண்டிகள் அல்லது மின்தேக்கிகள் இல்லாமல் எதிர்ப்பு சுமைக்கு, சக்தி காரணி 1 க்கு சமம்:

amps = 2000W / (1 × 120V) = 16.667A

தூண்டல் சுமைக்கு (தூண்டல் மோட்டார் போன்றவை), சக்தி காரணி தோராயமாக 0.8 க்கு சமமாக இருக்கலாம்:

amps = 2000W / (0.8 × 120V) = 20.833A

230 வி ஏசியின் மின்னழுத்தத்துடன் ஆம்ப்ஸ் கணக்கீடு

ஏசி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, ஆம்ப்ஸ் சக்தி காரணி நேர வோல்ட்களால் வகுக்கப்பட்ட வாட்களுக்கு சமம்.

amps = வாட்ஸ் / ( PF × வோல்ட்)

தூண்டிகள் அல்லது மின்தேக்கிகள் இல்லாமல் எதிர்ப்பு சுமைக்கு, சக்தி காரணி 1 க்கு சமம்:

amps = 2000W / (1 × 230V) = 8.696A

தூண்டல் சுமைக்கு (தூண்டல் மோட்டார் போன்றவை), சக்தி காரணி தோராயமாக 0.8 க்கு சமமாக இருக்கலாம்:

amps = 2000W / (0.8 × 230V) = 10.870A

 

வாட்களை ஆம்ப்ஸாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்