கிலோவாட்டுகளை ஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) ஜூல் (ஜே) இல் ஆற்றல்.

நீங்கள் கிலோவாட் மற்றும் விநாடிகளில் இருந்து ஜூல்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோவாட் மற்றும் ஜூல் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் நீங்கள் கிலோவாட்டுகளை ஜூல்களாக மாற்ற முடியாது.

ஜூலோஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரத்திற்கு கிலோவாட்ஸ்

ஜூல்ஸில் உள்ள ஆற்றல் (ஜே) கிலோவாட் (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தி பி 1000 மடங்குக்கு சமம் , விநாடிகளில் (கள்) கால அளவை விட:

E (J) = 1000 × P (kW) × t (கள்)

எனவே

ஜூல்ஸ் = 1000 × கிலோவாட் × விநாடிகள்

அல்லது

J = 1000 × kW × s

உதாரணமாக

3 வினாடிகளுக்கு 3 கிலோவாட் மின் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E (J) = 1000 × 3kW × 3s = 9000J

 

ஜூல்களை kW to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்