கிலோவாட்டுகளை கிலோஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) கிலோஜூல்கள் (கி.ஜூ) இல் ஆற்றல்.

கிலோவாட் மற்றும் வினாடிகளில் இருந்து நீங்கள் கிலோஜூல்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோவாட் மற்றும் கிலோஜூல் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் நீங்கள் கிலோவாட்டுகளை கிலோஜூல்களாக மாற்ற முடியாது.

kW முதல் kJ கணக்கீடு சூத்திரம்

ஆற்றல் மின் கிலோஜூல்கள் உள்ள (கி.ஜூ) ஆட்சிக்கு சமமாக இருக்கும் பி கிலோவாட் என்ற அலகின் மூலம் (கிலோவாட்), முறை காலத்தில் டி வினாடிகள் (கள்) இல்:

E (kJ) = P (kW) × t (கள்)

எனவே

kilojoules = கிலோவாட் × விநாடிகள்

அல்லது

kJ = kW × s

உதாரணமாக

3 வினாடிகளுக்கு 3 கிலோவாட் மின் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

KJ ஐ kW to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்