கிலோஜூல்களை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி கிலோஜூல்கள் (கி.ஜூ) ஆற்றல் மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (மே) .

கிலோஜூல்கள் மற்றும் விநாடிகளிலிருந்து நீங்கள் வாட்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோஜூல் மற்றும் வாட் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் கிலோஜூல்களை வாட்களாக மாற்ற முடியாது.

கிலோஜூல்ஸ் டு வாட்ஸ் கணக்கீடு சூத்திரம்

வாட்ஸில் உள்ள சக்தி P (W) கிலோஜூல்களில் (kJ) உள்ள ஆற்றல் E இன் 1000 மடங்குக்கு சமம், இது விநாடிகளில் (கள்) t காலத்தால் வகுக்கப்படுகிறது :

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (கள்)

எனவே

வாட் = 1000 × கிலோஜூல் / வினாடி

அல்லது

W = 1000 × kJ / s

உதாரணமாக

3 விநாடிகளுக்கு 9 கிலோஜூல்களின் ஆற்றல் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் மின் நுகர்வு என்ன?

P (W) = 1000 × 9kJ / 3s = 3000W

 

வாட்களை kJ to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்