கிலோஜூல்களை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

க்கு கிலோஜூல்கள் (கி.ஜூ) ஆற்றல் மாற்ற எப்படி மின்சார உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) .

கிலோஜூல்கள் மற்றும் விநாடிகளிலிருந்து நீங்கள் கிலோவாட் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோஜூல் மற்றும் கிலோவாட் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் கிலோஜூல்களை கிலோவாட்டாக மாற்ற முடியாது.

கிலோஜூல்ஸ் முதல் கிலோவாட் கணக்கீடு சூத்திரம்

கிலோவாட்டுகளில் உள்ள சக்தி P (kW) கிலோஜூல்களில் (kJ) உள்ள ஆற்றல் E க்கு சமம், இது விநாடிகளில் (கள்) t காலத்தால் வகுக்கப்படுகிறது :

P (kW) = E (kJ) / t (கள்)

எனவே

கிலோவாட் = கிலோஜூல் / வினாடி

அல்லது

kW = kJ / s

உதாரணமாக

3 விநாடிகளுக்கு 9 கிலோஜூல்களின் ஆற்றல் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் மின் நுகர்வு என்ன?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

KW ஐ kJ to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்