வாட்களை கிலோஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (மே) கிலோஜூல்கள் (கி.ஜூ) இல் ஆற்றல்.

நீங்கள் வாட்ஸ் மற்றும் விநாடிகளில் இருந்து கிலோஜூல்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் வாட் மற்றும் கிலோஜூல் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் நீங்கள் வாட்களை கிலோஜூல்களாக மாற்ற முடியாது.

கே.ஜே கணக்கீட்டு சூத்திரத்திற்கு வாட்ஸ்

ஆற்றல் மின் கிலோஜூல்கள் உள்ள (கி.ஜூ) ஆட்சிக்கு சமமாக இருக்கும் பி வாட்கள் (மே) முறை காலத்தில் டி வினாடிகளில் (கள்):

E (kJ) = P (W) × t (கள்) / 1000

எனவே

kilojoules = வாட்ஸ் × விநாடிகள் / 1000

அல்லது

kJ = W × s / 1000

உதாரணமாக

3 விநாடிகளுக்கு 300 வாட் மின் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E (kJ) = 300W × 3s / 1000 = 0.9kJ

 

KJ ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்