Chuyển đổi phần trăm sang thập phân

%
   
Kết quả thập phân:  
Phép tính:  

Cách chuyển đổi phần trăm sang số thập phân

Để chuyển phần trăm thành số thập phân, phần trăm phải được chia cho 100:

1% = 1/100 = 0,01

5% = 5/100 = 0,05

10% = 10/100 = 0,1

35% = 35/100 = 0,35

50% = 50/100 = 0,5

100% = 100/100 = 1

230% = 230/100 = 2,3

Bảng chuyển đổi phần trăm sang thập phân

Phần trăm Thập phân
0,1% 0,001
1% 0,01
2% 0,02
3% 0,03
4% 0,04
5% 0,05
6% 0,06
7% 0,07
số 8% 0,08
9% 0,09
10% 0,1
20% 0,2
30% 0,3
40% 0,4
50% 0,5
60% 0,6
70% 0,7
80% 0,8
90% 0,9
100% 1
200% 2
300% 3
400% 4
500% 5

 

Chuyển đổi từ thập phân sang phần trăm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID