Chuyển đổi phần trăm thành phân số

%
Chế độ xem phân số:
Kết quả phân số:

Công cụ chuyển đổi phân số sang phần trăm ►

Làm thế nào để chuyển đổi phần trăm thành phân số

 1. Chia phần trăm cho 100 để được số thập phân.
 2. Đếm số chữ số (d) ở bên phải dấu phẩy của số thập phân.

  Ví dụ: 2.56 có 2 chữ số ở bên phải dấu thập phân nên d = 2.

 3. Tính hệ số (f) để biến số thập phân thành số nguyên:

  f = 10 ngày

  Thí dụ:

  f = 10 2 = 100

 4. Nhân và chia số thập phân x với thừa số f:

  x × f / f   =  y / f

  Thí dụ:

  2,56 × 100/100 = 256/100

 5. Tìm ước số chung lớn nhất (gcd) của phân số.

  Thí dụ:

  gcd (256,100) = 4

 6. Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cho giá trị gcd:

  Thí dụ:

  256/100 = (256/4) / (100/4) = 64/25

Thí dụ

Một phần trăm bằng một phần trăm:

1% = 1/100

Vì vậy, để chuyển phần trăm thành phân số, hãy chia phần trăm cho 100% và giảm phân số.

Ví dụ 56% bằng 56/100 với gcd = 4 bằng 14/25:

56% = 56/100 = 14/25

Bảng chuyển đổi phần trăm thành phân số

Phần trăm Phân số
1% 1/100
10% 1/10
11,11% 1/9
12,5% 1/8
14,29% 1/7
16,67% 1/6
20% 1/5
22,22% 2/9
25% 1/4
28,57% 2/7
30% 3/10
33,33% 1/3
37,5% 3/8
40% 2/5
42,86% 3/7
44,44% 4/9
50% 1/2
55,56% 5/9
57,14% 4/7
62,5% 5/8
66,67% 2/3
60% 3/5
70% 7/10
71.43 5/7
75% 3/4
77,78% 7/9
80% 4/5
83,33 5/6
85,71 6/7
87,5% 7/8
88,89% 8/9
90% 9/10

 

Chuyển đổi phần trăm thành phần trăm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID