Chuyển đổi từ thập phân sang phần trăm

Nhập số thập phân:
 
Phần trăm kết quả:
Phép tính:

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang thập phân ►

Cách chuyển đổi số thập phân sang phần trăm

1 = 100%

Giá trị V % tính bằng phần trăm (%) bằng giá trị thập phân V d nhân với 100%:

V % = V d × 100%

Ví dụ

0,01 = 0,01 × 100% = 1%

0,05 = 0,05 × 100% = 5%

0,3 = 0,3 × 100% = 30%

0,35 = 0,35 × 100% = 35%

3,5 = 3,5 × 100% = 350%

Bảng chuyển đổi từ thập phân sang phần trăm

Thập phân Phần trăm
0,001 0,1%
0,01 1%
0,02 2%
0,03 3%
0,04 4%
0,05 5%
0,06 6%
0,07 7%
0,08 số 8%
0,09 9%
0,1 10%
0,2 20%
0,3 30%
0,4 40%
0,5 50%
0,6 60%
0,7 70%
0,8 80%
0,9 90%
1 100%
2 200%
3 300%
4 400%
5 500%

 

Chuyển đổi phần trăm sang thập phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID