Công cụ chuyển đổi bát phân sang thập phân

Nhập số bát phân:
8
Kết quả thập phân:
10
Kết quả hex:
16
Phép tính thập phân:
 

Công cụ chuyển đổi thập phân sang bát phân ►

Làm thế nào để chuyển đổi từ bát phân sang thập phân

Một số thập phân thông thường là tổng các chữ số nhân với 10 n .

Ví dụ 1

137 trong cơ số 10 bằng mỗi chữ số nhân với 10 n tương ứng của nó :

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Các số bát phân được đọc theo cùng một cách, nhưng mỗi chữ số đếm 8 n thay vì 10 n .

Nhân mỗi chữ số của số hex với 8 n tương ứng của nó .

Ví dụ số 2

37 trong cơ số 8 bằng mỗi chữ số nhân với 8 n tương ứng của nó :

37 8 = 3 × 8 1 + 7 × 8 0 = 24 + 7 = 31

Ví dụ # 3

7014 trong cơ số 8 bằng mỗi chữ số nhân với lũy thừa tương ứng của nó là 8:

7014 8 = 7 × 8 3 + 0 × 8 2 + 1 × 8 1 + 4 × 8 0 = 3584 + 0 + 8 + 4 = 3596

Bảng chuyển đổi từ bát phân sang thập phân

Bát phân

cơ sở 8

Thập phân

cơ sở 10

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
20 16
30 24
40 32
50 40
60 48
70 56
100 64

 

Công cụ chuyển đổi thập phân sang bát phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID