Công cụ chuyển đổi nhị phân sang thập phân

2
Số thập phân:
10
Số thập phân từ phần bù có dấu 2:
10
Số hex:
16
Các bước tính số thập phân:
 

Công cụ chuyển đổi thập phân sang nhị phân ►

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân

Đối với số nhị phân có n chữ số:

d n-1  ... d 3  d 2  d 1  d 0

Số thập phân bằng tổng các chữ số nhị phân (d n ) nhân với lũy thừa 2 (2 n ) của chúng:

thập phân = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

Thí dụ

Tìm giá trị thập phân của 111001 2 :

Số nhị phân: 1 1 1 0 0 1
sức mạnh của 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

Bảng chuyển đổi nhị phân sang thập phân


Số nhị phân

Số thập phân

Số Hex
0 0 0
1 1 1
10 2 2
11 3 3
100 4 4
101 5 5
110 6 6
111 7 7
1000 8 8
1001 9 9
1010 10 A
1011 11 B
1100 12 C
1101 13 D
1110 14 E
1111 15 F
10000 16 10
10001 17 11
10010 18 12
10011 19 13
10100 20 14
10101 21 15
10110 22 16
10111 23 17
11000 24 18
11001 25 19
11010 26 1A
11011 27 1B
11100 28 1C
11101 29 1D
11110 30 1E
11111 31 1F
100000 32 20
1000000 64 40
10000000 128 80
100000000 256 100

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID