Máy tính phân số thành thập phân

Nhập phân số:
Kết quả thập phân:
Phép tính:

Công cụ chuyển đổi thập phân sang phân số ►

Cách chuyển phân số sang thập phân

Phương pháp # 1

Mở rộng mẫu số thành lũy thừa của 10.

Ví dụ 1

3/5 được mở rộng thành 6/10 bằng cách nhân tử số với 2 và mẫu số với 2:

3 = 3 × 2 = 6 = 0,6
5 5 × 2 10

Ví dụ số 2

3/4 được mở rộng thành 75/100 bằng cách nhân tử số với 25 và mẫu số với 25:

3 = 3 × 25 = 75 = 0,75
4 4 × 25 100

Ví dụ # 3

5/8 được mở rộng thành 625/1000 bằng cách nhân tử số với 125 và mẫu số với 125:

5 = 5 × 125 = 625 = 0,625
8 8 × 125 1000

Phương pháp # 2

  1. Sử dụng máy tính để chia tử số của phân số cho mẫu số.
  2. Đối với hỗn số, hãy thêm số nguyên.

Ví dụ 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0,4

Ví dụ số 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1,4

Phương pháp # 3

Dùng phép chia dài để chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số.

Thí dụ

Tính 3/4 cho phép chia dài của 3 chia cho 4:

  0,75
4 3
  0
  30
  28
    20 
    20 
      0

Bảng chuyển đổi phân số thành thập phân

Phân số Thập phân
1/2 0,5
1/3 0,33333333
2/3 0,66666667
1/4 0,25
2/4 0,5
3/4 0,75
1/5 0,2
2/5 0,4
3/5 0,6
4/5 0,8
1/6 0,16666667
2/6 0,33333333
3/6 0,5
4/6 0,66666667
5/6 0,83333333
1/7 0,14285714
2/7 0,28571429
3/7 0,42857143
4/7 0,57142858
5/7 0,71428571
6/7 0,85714286
1/8 0,125
2/8 0,25
3/8 0,375
4/8 0,5
5/8 0,625
6/8 0,75
7/8 0,875
1/9 0,11111111
2/9 0,22222222
3/9 0,33333333
4/9 0,44444444
5/9 0,55555556
6/9 0,66666667
7/9 0,77777778
8/9 0,88888889
1/10 0,1
2/10 0,2
3/10 0,3
4/10 0,4
5/10 0,5
6/10 0,6
7/10 0,7
8/10 0,8
9/10 0,9
1/11 0,09090909
2/11 0,18181818
3/11 0,27272727
4/11 0,36363636
5/11 0,45454545
6/11 0,54545454
7/11 0,63636363
8/11 0,72727272
11/9 0,81818181
10/11 0,90909091

 

Chuyển đổi thập phân sang phân số ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID