Công cụ chuyển đổi thập phân sang thập lục phân

10
Số hex:
16
Phần bổ sung của Hex ký 2:
16
Số nhị phân:
2

Công cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang thập phân ►

Làm thế nào để chuyển đổi từ thập phân sang hex

Các bước chuyển đổi:

  1. Chia số cho 16.
  2. Lấy thương số nguyên cho lần lặp tiếp theo.
  3. Lấy phần còn lại cho chữ số hex.
  4. Lặp lại các bước cho đến khi thương số bằng 0.

Ví dụ 1

Chuyển 7562 10 sang hex:

Chia
cho 16
Thương
số (số nguyên)
Phần còn lại
(thập phân)
Phần còn lại
(hex)
Chữ số
7562/16 472 10 A 0
472/16 29 8 8 1
29/16 1 13 D 2
1/16 0 1 1 3

Vậy 7562 10 = 1D8A 16

Ví dụ số 2

Chuyển 35631 10 sang hex:

Chia
cho 16
Thương số Phần còn lại
(thập phân)
Phần còn lại
(hex)
Chữ số
35631/16 2226 15 F 0
2226/16 139 2 2 1
139/16 8 11 B 2
16/8 0 8 8 3

Vậy 35631 10 = 8B2F 16

Bảng chuyển đổi từ thập phân sang thập lục phân

Thập phân

cơ sở 10

Hex

cơ sở 16

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 10
17 11
18 12
19 13
20 14
21 15
22 16
23 17
24 18
25 19
26 1A
27 1B
28 1C
29 1D
30 1E
40 28
50 32
60 3C
70 46
80 50
90 5A
100 64
200 C8
1000 3E8
2000 7D0

 

Công cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang thập phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID